Protectia datelor

S.C. GB PRODCOM IMPEX S.R.L. cu sediul DEVA, judetul Hunedoara, strada I.L. Caragiale nr. 20, inregistrata la Registrul Comertului din DEVA sub numarul J20/3481992, cod fiscal RO 2112680, tel. 0747222204, in calitate de operator si imputernicit, avand responsabil cu protectia datelor – RADOI AIDA ADRIANA, tel. 0747222204 prelucreaza date cu caracter personal in baza consimtamantului dumneavoastra, in scop de reclama, marketing, publicitate, statistici, servicii de asigurare si reasigurare, comunicatii electronice, vanzare.

Protejarea sferei dumneavoastră private în timpul utilizării site-ului nostru www.gbgroup.ro reprezintă pentru noi un aspect important. De aceea, vă informăm în continuare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Responsabilă pentru protecţia datelor cu privire la această pagină web este S.C. GB PRODCOM IMPEX SRL. La utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal, GB PRODCOM IMPEX SRL respectă cu stricteţe prevederile legale în vigoare privind protecţia datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal şi a datelor cu caracter anonim revine societăţii GB PRODCOM IMPEX SRL în limitele prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise în continuare.

Prezenta declaraţie privind protecţia datelor se aplică doar pentru www.gbgroup.ro şi pentru subdomeniile aferente, însă nu şi pentru pagini controlate sau operate de terţi. Vă rugăm să verificaţi declaraţiile privind protecţia datelor ale paginilor web controlate sau operate de terţi, deoarece aceste pagini web nu se află sub controlul nostru şi GB PRODCOM IMPEX SRL nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul acestora şi măsurile acestora privind protecţia datelor.

Datele cu caracter personal furnizate vor fi stocate si prelucrate pe durata desfasurarii activitatii societatii.

Conform Regulamentului (UE)2016/679 aplicabil din 25 mai 2018 aveti garantat dreptul de a solicita operatorului, informatii în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării şi a dreptului de a va opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor; dreptul de a retrage consimţământul în orice moment, dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere.

Dreptul de acces al persoanei vizate

Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează date cu caracter personal, categoria acestora, scopul, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi prelucrate datele care o privesc şi drept de acces la datele respective.

Dreptul la rectificare

Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc si completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.

Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")

Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea.

Dreptul la restricţionarea prelucrării

Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului restrictionarea prelucrarii, in situatia in care se contesta exactitatea datelor; daca prelucrarea este ilegala iar persoana vizata se opune stergerii, solicitand restrictionarea utilizarii datelor; operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scop de prelucrare, iar persoanei vizate i se solicita pentru aparea unui drept in instanta; s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor

Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimţământ. Persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziţie

Persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrării a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii, daca privesc marketingul direct.

Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Nu se aplică în cazul în care decizia:

a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată şi un operator de date;

b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului şi care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

c) are la bază consimţământul explicit al persoanei vizate.

Mai multe informatii despre Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) regasiti aici.

Descarca Formular de Acord

Dupa completare si semnare, Acordul de consimtamant il puteti depune la sediul nostru sau trimite catre  aida.radoi@gbgroup.ro

 

COPYRIGHT 2014 BITCODE